Algemene voorwaarden

Dit document is het laatst aangepast op 22 oktober 2018

Artikel 1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten met Zoli Webdesign, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant, op alle producten en diensten die aangeboden worden door Zoli Webdesign.

1.2 Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten.

1.3 Door het ondertekenen van de offerte, werkopdracht, overeenkomst of het plaatsen van een bestelling of de aanvaarding van de factuur erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offerte en overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Zoli Webdesign zijn vrijblijvend. Zoli Webdesign behoudt zich het recht voor om opdrachten en bestellingen te weigeren.

2.2 Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig tot 14 dagen na offertedatum tenzij anders vermeld, daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

2.3 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 14 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Zoli Webdesign. Terugzenden kan via post of via e-mail. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte en bedraagt steeds 30% van het totaalbedrag.

2.5 Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten, prestaties of producten dient 30% van het totaalbedrag betaald te worden bij de ondertekening van de offerte/bestelbon, 30% van het totaalbedrag na de eerste oplevering van de prestatie of de dienst en 40% van het totaalbedrag voor de oplevering of de voltooiing ervan. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte.

2.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Levering

3.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Zoli Webdesign niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op annulering van een bestelling.

3.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 4. Annulatie van de bestelling

4.1 Elke annulering of voorlopige opschorting van een bestelling dient via aangetekend schrijven of e-mail te gebeuren. In geval van annulering of opschorting zal de facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door Zoli Webdesign werden gemaakt, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 40% van de totaalprijs van de bestelling worden aangerekend.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1. Tenzij anders overeengekomen (schriftelijk vermeld in de overeenkomst) dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag, 30% na de eerste oplevering van de prestatie of de dienst en 40% voor de oplevering of de voltooiing ervan.

Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal, inloggegevens websites kan pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van overeenkomst betaald heeft. Deze bestanden worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, overgedragen via Wetransfer (informatie op https://wetransfer.com/about).

5.2 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Zoli Webdesign (vermeld op alle facturen) ofwel contant betaalbaar. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Zoli Webdesign kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

5.3. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen.

5.4 Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.

5.5 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Zoli Webdesign, is de klant aan Zoli Webdesign een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Zoli Webdesign zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

De klant mag in dat geval de door Zoli Webdesign gemaakte creaties niet gebruiken.

5.6 Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend, rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

5.7 Zoli Webdesign is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant een of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding. Zoli Webdesign zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Zoli Webdesign gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 6. Aansprakelijkheid – Algemeen

6.1 Zoli Webdesign staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van Zoli Webdesign zijn ontstaan en die eventueel aan het licht komen na de aflevering van de producten of diensten. Deze gebreken moeten uiterlijk worden gemeld 6 weken na aflevering van de diensten of producten.

6.2 Zoli Webdesign verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Zoli Webdesign zijn middelenverbintenissen. Zoli Webdesign is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.3 Zoli Webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Zoli Webdesign zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Zoli Webdesign of een aangestelde.

6.4 Zoli Webdesign is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

6.5 Zoli Webdesign is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht. Zoli Webdesign is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

6.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door Zoli Webdesign back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

6.7 De aansprakelijkheid van Zoli Webdesign met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Zoli Webdesign . De totale aansprakelijkheid van Zoli Webdesign, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Zoli Webdesign werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.8 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zoli Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.9 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Zoli Webdesign geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid software

7.1 Onverminderd artikel 6, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 8. Ontwikkeling van programmatuur

8.1. Zoli Webdesign heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

8.2 Zoli Webdesign is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering.

8.3. Zoli Webdesign kan naar eigen inzicht aan de klant voorstellen om gebruik te maken van bestaande (al dan niet betalende) modules. De werking van deze modules wordt beschouwd als standaard functionaliteit. Wijzigingen aan de werking van deze modules zijn niet voorzien in het voorstel tenzij dit expliciet werd vermeld. Zoli Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correcte werking van deze modules.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma's en halfgeleiders.

9.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Zoli Webdesign ontwikkelde sites.

9.3 De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Zoli Webdesign gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (art. 5.1). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto's of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Zoli Webdesign werden gehaald van een website die online foto's en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto's en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Zoli Webdesign verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.

9.4 De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Zoli Webdesign of een derde waarmee Zoli Webdesign hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Zoli Webdesign, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

9.5 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Zoli Webdesign te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Zoli Webdesign onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Zoli Webdesign waarvan hij kennis neemt.

10. Hosting en domeinnaam

10.1 Zoli Webdesign treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting.

10.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Zoli Webdesign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

10.3 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Zoli Webdesign tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Zoli Webdesign geen bemiddeling heeft verleend.

10.4 Alle hostingcontracten door Zoli Webdesign aangeboden, hebben een basistermijn van een jaar. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via Zoli Webdesign te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en de afspraken met de hosting partner waarop Zoli Webdesign een beroep doet. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.

10.5 Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. Zoli Webdesign is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door Zoli Webdesign als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.

10.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die worden gehost via Zoli Webdesign copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.

10.7 Zoli Webdesign is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

10.8 Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

10.9 Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Zoli Webdesign wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

10.10 Zoli Webdesign is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

Artikel 11. Aanlevering bronbestanden

11.1 Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Artikel 12. Onderhoudscontract

12.1 Na de contractuele garantieperiode van 6 weken werken we verder onder een onderhoudscontract/servicecontract. Zo een onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

Artikel 13. beëindiging van de overeenkomst

13.1 Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post of per e-mail aangetekende ingebrekestelling, heeft Zoli Webdesign het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Zoli Webdesign verleende diensten betalen, alsook de kosten die Zoli Webdesign moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Zoli Webdesign nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Zoli Webdesign. Bovendien behoudt Zoli Webdesign het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

13.1 Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14. Referentie

14.1 Zoli Webdesign behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar haar eigen website te plaatsen op een opgeleverde website.

14.2 De klant gaat ermee akkoord dat het door Zoli Webdesign voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Zoli Webdesign.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Zoli Webdesign verhinderen, herleiden of vertragen ontheft Zoli Webdesign van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, alsook bij toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 16. Bewijs

16.1 Indien elektronische communicatie tussen de klant en Zoli Webdesign wordt vastgelegd op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot het bewijs van het tegendeel. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Artikel 17. Bevoegdheid

17.1 Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.